Noomi är en verksamhet i Malmö för utsatta kvinnor. Vår huvudmålgrupp är personer som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi kan dock utifrån en individuell behovsbedömning även ta emot stöd- eller skyddsbehövande kvinnor i övrigt. Noomi utgörs av ett skyddat boende, en utslussningslägenhet samt ett uppsökande arbete i gatumiljö. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö. 

Noomi erbjuder ett skyddat akutboende för de kvinnor som behöver stöd och skydd från en otrygg miljö. Många av kvinnorna som kommer till boendet är från andra länder än Sverige. Ofta kommer de från fattiga förhållanden och samhällen där de har svårt att få tillgång till utbildning och arbetsmarknad. Av olika anledningar har de kommit till Sverige i hopp om en bättre framtid. Noomis boende erbjuder en trygg och hemlik miljö med ett anpassat stöd efter kvinnans behov. Till boendet kan polis och socialtjänst slussa kvinnor dygnet runt. Kvinnor kan också komma till oss via privatpersoner från civilsamhället.

För de personer som bott i det skyddade boendet en tid och som är på väg mot en självständig boendeform, kan Noomi erbjuda en utslussningslägenhet. Syftet med denna är att minska steget det innebär att flytta från det skyddade boendet till en egen lägenhet.

Noomi bedriver även ett uppsökande arbete i gatumiljö. Detta riktar sig till kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål samt kvinnor i prostitution.

Utöver detta syftar Noomi till att bidra med kunskapsspridning och information om människohandel och prostitution, genom föreläsningar och deltagande i olika påverkansarbeten.

Noomis målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnor befinner sig i genom att ge dem en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation.