Noomi är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor, med fokus på de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Noomi kan erbjuda skyddat boende och utslusslägenhet. Vi bedriver även uppsökande och utåtriktat arbete och ger stöd till kvinnor utanför boendet. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö. 

Noomis boenden erbjuder en varm och välkomnande miljö för kvinnor som behöver stöd och eller/skydd från en otrygg miljö.  De anställda på Noomi är socionomer med  specialkompetens att möta kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Boendet är drogfritt och atmosfären är lugn och hemlik.

För de personer som bott i det skyddade boendet en tid och som är på väg mot en självständig boendeform, kan Noomi erbjuda en utslusslägenhet. Syftet med denna är att minska steget det innebär att flytta från det skyddade boendet till ett eget hem.

Noomi bedriver även uppsökande arbete i gatumiljö, på massagesalonger och via internet där vi tar kontakt med kvinnor som säljer sex för att erbjuda samtal och praktiskt stöd. De anställda på Noomi arbetar även utåtriktat med kvinnor som har tidigare erfarenhet av att sälja sex, eller som har utnyttjats i människohandel. Vi kan exempelvis finnas med om kvinnan vill söka asyl eller göra en polisanmälan, och ge stöd om hon behöver återvända till sitt hemland.

Utöver detta syftar Noomi till att bidra med kunskapsspridning och information om människohandel och prostitution, genom föreläsningar och deltagande i olika påverkansarbeten.

Noomis målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnor befinner sig i genom att ge dem en tro på sitt eget värde och  redskap att förändra sin livssituation.