Information till placerande Socialtjänst

Vissa frågor brukar återkomma vid placeringsförfrågningar från Socialtjänsten. Därför listar vi svaren här!

 

Boendet

Noomi erbjuder skyddat boende och utslussningslägenhet till kvinnor och medföljande barn. Noomi tar emot våldsutsatta kvinnor, oavsett anledning. Många kvinnor som placeras hos oss har varit utsatta för våld i nära relation. Vi har specifik kompetens kring att möta kvinnor som har utnyttjats i prostitution och människohandel.

Boendet har fem platser, fördelade på två lägenheter. En sexrumslägenhet i två plan med tre platser. Här finns även personalens kontor. Kvinnorna bor kollektivt. De har ett eget rum samt egen toalett och delar på gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Den andra lägenheten har fyra rum och två platser för utsluss. Kvinnorna bor även här kollektivt men har tillgång till ett eget rum och eget badrum. I mån av plats kan socialtjänsten hyra hela lägenheten till exempelvis en familj. De två lägenheterna ligger i nära anslutning till varandra. På boendet finns särskilda utrymmen anpassade för de medföljande barnen. Vi tar emot pojkar upp till 12 år. Undantag kan göras om socialtjänsten hyr fyrarumslägenheten för en familj med äldre pojkar. Personalen erbjuder barnpassning vid viktigare möten, samt anordnar aktiviteter och utflykter. Boendet kan ta emot husdjur i det fall det passar med övriga boende. Noomi är drogfritt.

 

Personal och bemanning

På Noomi finns anställd personal alla vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. På kvällar och helger kommer volontärer till Noomi för att göra aktiviteter tillsammans med de boende. Boendet kan även vid behov bemannas dygnet runt.

De anställda är utbildade socionomer. I personalgruppen talas engelska, danska, spanska, arabiska och ryska. De anställda får löpande fortbildning i ämnen som rör våld mot kvinnor och barn men har särskild kompetens att arbeta med de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi har ett nära samarbete med myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel, exempelvis Kompetenscenter Sexuella Tjänster, Malmö Stad. Noomi är en certifierad aktör inom det Nationella Stödprogrammet (för offer för människohandel). Vi ingår i Civila Plattformen mot människohandel.

 

Innan en ny placering

Vid en placeringsförfrågan gör vi en initial riskbedömning för att säkerställa att kvinnan exempelvis klarar av att bo kollektivt. Om personen visar tecken på psykisk ohälsa tar vi emot i den mån vi efter riskbedömningen bedömer att det är lämpligt att kvinnan flyttar in på Noomi. Exempelvis tar vi hänsyn till om det bor barn på boendet och hur de kan tänkas påverkas av om en kvinna med psykisk ohälsa flyttar in. Vi tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk.

 

Vi erbjuder

Stödet som erbjuds kvinnan är individanpassat och formuleras tillsammans med kvinnan och hennes socialsekreterare i en genomförandeplan. Exempel på stödinsatser är riskbedömning och säkerhetsplanering (vi har utbildning i SARA och FREDA), enskilda samtal, ledsagning till sjukvård och andra myndigheter, stöd under rättsprocess och polisanmälan, hjälp att söka arbete och bostad och stöd vid organiserat återvändande till ursprungsland. I den mån kvinnan behöver kontakt med psykolog hjälper vi henne att hitta detta i ett tidigt skede. Efter utflytt bokar vi in minst ett uppföljande samtal.

 

Dygnskostnad vid placering

Vuxna

1.200 kr/dygn inklusive mat och hygienartiklar.

1.100 kr/dygn exklusive mat och hygienartiklar.

Barn

450 kr/dygn inklusive mat och hygienartiklar.

400 kr/dygn exklusive mat och hygienartiklar.

Dygnsbemanning (vid behov och enligt överenskommelse med placerande socialtjänst)

2.500 kr/dygn.