Information till placerande Socialtjänst

Vissa frågor brukar återkomma vid placeringsförfrågningar från Socialtjänsten. Därför listar vi svaren här!

Boendet

Noomi erbjuder skyddat boende till kvinnor och medföljande barn. Vi har specifik kompetens kring att möta kvinnor som har utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

På boendet finns särskilda utrymmen anpassade för de medföljande barnen. Vi tar emot pojkar upp till 12 år. Personalen erbjuder barnpassning vid viktigare möten, samt anordnar barnsamtal,  aktiviteter och utflykter. Boendet kan ta emot husdjur i det fall det passar med övriga boende. Noomi är drogfritt.

Personal

I personalgruppen talas engelska, danska, spanska, arabiska och thai. De anställda får löpande fortbildning i ämnen som rör våld mot kvinnor och barn men har särskild kompetens att arbeta med de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi har ett nära samarbete med myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel, exempelvis Evonhuset, Malmö Stad. Noomi är en certifierad aktör inom det Nationella Stödprogrammet (för offer för människohandel). Vi ingår i Civila Plattformen mot människohandel.

Innan en ny placering

Vid en placeringsförfrågan gör vi en initial riskbedömning för att säkerställa att kvinnan exempelvis klarar av att bo kollektivt. Om personen visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa tar vi emot i den mån vi efter riskbedömningen bedömer att det är lämpligt att kvinnan flyttar in på Noomi. Exempelvis tar vi hänsyn till om det bor barn på boendet och hur de i så fall eventuellt kan påverkas. Vi tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk.

Vi erbjuder

Stödet som erbjuds kvinnan är individanpassat och formuleras tillsammans med kvinnan och hennes socialsekreterare i en genomförandeplan. Exempel på stödinsatser är riskbedömning och säkerhetsplanering (vi har utbildning i SARA:SV och FREDA), enskilda samtal, ledsagning till sjukvård och andra myndigheter, stöd under rättsprocess och polisanmälan, hjälp att söka arbete och bostad och stöd vid organiserat återvändande till annat land. I den mån kvinnan behöver kontakt med psykolog hjälper vi henne att hitta detta i ett tidigt skede. Efter utflytt bokar vi in minst ett uppföljande samtal.

Dygnskostnad vid placering

Vuxna

1.300 kr/dygn inklusive mat och hygienartiklar.

1.200 kr/dygn exklusive mat och hygienartiklar.

Barn

550 kr/dygn inklusive mat och hygienartiklar.

500 kr/dygn exklusive mat och hygienartiklar.

Dygnsbemanning

(vid behov och enligt överenskommelse med placerande socialtjänst)

2.500 kr/dygn.